ΥποδεΙξεις-ΠαρΑπονα

Υποβολή Παραπόνων

‘το παράπονο σας είναι προτεραιότητα μας’

Στο πεδίο αυτό, η εταιρεία μας σας δίνει τη δυνατότητα να υποβάλετε το παράπονό σας σχετικά με το συμβόλαιο σας ή τις ασφαλιστικές υπηρεσίες που σας παρέχονται. Η έκφραση του παραπόνου σας μας βοηθά να γίνουμε καλύτεροι και ακόμα πιο αποτελεσματικοί στις υπηρεσίες που σας παρέχουμε.

Παράπονο θεωρείται η δήλωση δυσαρέσκειας η οποία σχετίζεται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή με τις παρεχόμενες υπηρεσίες ασφάλισης. Το πρόσωπο το οποίο δύναται να δηλώσει τη δυσαρέσκεια του είναι ο ασφαλισμένος, ο δικαιούχος του ασφαλίσματος, ο συμβαλλόμενος/λήπτης της ασφάλισης.

Παράπονα δεν θεωρούνται, οι αναγγελίες απαιτήσεων, τα αιτήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση του συμβολαίου σας καθώς και την παροχή πληροφοριών ή διευκρινίσεων για αυτό.

Τρόποι υποβολής παραπόνου

Έχετε τη δυνατότητα να μας στείλετε το παράπονο σας με τους κάτωθι τρόπους:

  • e-mail: rg.sad@stnialpmoc
  • fax: 210.9237271
  • ταχυδρομείο: D.A.S. Hellas, Τμήμα Διαχείρισης Παραπόνων, Λεωφ. Βουλιαγμένης 411, Ηλιούπολη 16346, Αττική.
  • Φόρμα αιτήσεως

Προς διευκόλυνση σας παρακαλούμε όπως χρησιμοποιήσετε τη κάτωθι φόρμα αιτήσεως συμπληρώνοντας όλα τα πεδία.

Τα στοιχεία σας
Προσφώνηση Κυρία
 Κύριος
 Εταιρεία

Δήλωση συγκατάθεσης
 Η D.A.S. Hellas συλλέγει διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού. Τα στοιχεία σας δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Επιθυμώ να λαμβάνω διαφημιστικά μηνύματα για εμπορικές προσφορές της διαδικτυακής ύλης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μου. No

Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά.

Διαδικασία διαχείρισης παραπόνου

1. Μόλις το Τμήμα Διαχείρισης Παραπόνων παραλάβει το παράπονο σας θα ειδοποιηθείτε άμεσα για αυτό, λαμβάνοντας συγχρόνως σχετικό αποδεικτικό.

2. Γίνεται καταγραφή του παραπόνου σας και δημιουργείται σχετικός φάκελος.

3. Λαμβάνεται κάθε χρήσιμη πληροφορία για τη διαχείριση του παραπόνου σας από τα αρμόδια Τμήματα της εταιρείας.

4. Το παράπονο σας θα απαντηθεί το αργότερο μέσα σε πενήντα (50) ημερολογιακές μέρες από την ημερομηνία υποβολής του, όπως ρητά προβλέπεται στο αρ.3, παρ.β της υπ΄αριθμ.3/8-1-2013 Πράξης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος. Στην περίπτωση που υπάρξει υπέρβαση της προθεσμίας αυτής η εταιρεία μας θα σας αιτιολογήσει εγγράφως και εμπεριστατωμένα τους λόγους καθυστέρησης ενώ παράλληλα θα σας γνωστοποιηθεί ο πιθανολογούμενος χρόνος ολοκλήρωσης της επεξεργασίας του παραπόνου.

* Η ενεργοποίηση του εν λόγω μηχανισμού δεν διακόπτει την παραγραφή των εννόμων αξιώσεων σας. Οποιαδήποτε αξίωση κατά της εταιρείας παραγράφεται αφού περάσει το χρονικό διάστημα που ορίζει ο νόμος.

Στοιχεία επικοινωνίας: e-mail: rg.sad@stnialpmoc
τηλ.: 210.9001300
fax: 210.9237271

Αρχές στις οποίες μπορείτε, επίσης, να αποταθείτε:

Τράπεζα της Ελλάδος (Δ/νση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης) dep.insurancesupervision@bankofgreece.gr τηλ.: 210 320 52 22, 210 320 52 23
Γενική Γραμματεία Καταναλωτή (Υπουργείο Ανάπτυξης) http://www.efpolis.gr/el/form-ypovoli-paraponon.html «Γραμμή Καταναλωτή 1520»
Συνήγορο Καταναλωτή (Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή) http://www.synigoroskatanaloti.gr/stk_ReportGuidelines.html τηλ.: 210 646 08 62, 210 64 60 814