Τεύχος Δεκέμβριος 2014
Συνέντευξη του κυρίου Γεωργίου Τάσση, Διευθυντής Πωλήσεων της D.A.S. Hellas, στο περιοδικό Insurance World

Ο αρχικός μας στόχος για το 2014 ήταν η διατήρηση του μεγέθους μας ώστε να μην καταγράψουμε σαν εταιρία μη επιθυμητά αποτελέσματα, όπως συμβαίνει στο μεγαλύτερο μέρος της ασφαλιστικής αγοράς ως βασική συνέπεια του συνεχιζόμενου κακού οικονομικού περιβάλλοντος.

Ο στόχος αυτός λίγες μέρες πριν το κλείσιμο του έτους φαίνεται ότι θα επιτευχθεί χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες των ανθρώπων όλων των τμημάτων της εταιρίας μας, καθώς και των συνεργατών μας ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Ας μην ξεχνάμε ότι στη χρονιά αυτή συνέβησαν έντονες αλλαγές σε πάρα πολλές διαδικασίες από την πλευρά των ασφαλιστικών εταιριών που είχαν άμεσες επιπτώσεις και στον τρόπο λειτουργίας των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Τα προβλήματα της ιδιωτικής ασφάλισης

Πρώτα νομίζω ότι πρέπει να μεγαλώσει η εμπιστοσύνη των πολιτών προς το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης και τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Η ανάπτυξη που όλοι επιθυμούμε για την ασφαλιστική αγορά θα στηριχτεί στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης του κοινού με τις εταιρίες και τα προϊόντα τους.

Ένα άλλο πρόβλημα που πρέπει να εξαλειφθεί είναι η ελλειπής γνώση σε ένα σοβαρό ποσοστό ασφαλιστικών διαμεσολαβητών για τα άλλα προϊόντα των ασφαλιστικών εταιριών πλην του κλάδου αυτοκινήτων. Ο επαγγελματίας ασφαλιστικός διαμεσολαβητής πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει στον πελάτη του συνολικές ασφαλιστικές καλύψεις τις οποίες ούτως ή άλλως έχει ανάγκη, αλλά αυτό απαιτεί καλή γνώση και άλλων κλάδων. Αν δεν έχει τη γνώση δεν μπορεί να κάνει την πώληση στερώντας από τον εαυτό του το αντίστοιχο έσοδο.

Επίσης πολλές φορές αυτή η έλλειψη γνώσης οδηγεί στο να μεταδοθούν στον πελάτη εσφαλμένες πληροφορίες για κάποιο ασφαλιστικό προϊόν, γεγονός που μόνο αρνητικές συνέπειες μπορεί να επιφέρει για όλους.

Οι προοπτικές ανάπτυξης

Οι προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου Νομικής Προστασίας και κατ’ επέκταση της D.A.S. Hellas είναι πολύ μεγάλες, δεδομένου ότι το ενδιαφέρον ασφάλισης των καταναλωτών, των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων για τις περιπτώσεις εκείνες που θα χρειαστούν να

προσφύγουν στη δικαιοσύνη αυξάνεται διαρκώς. Ολοένα και περισσότεροι αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα και τη χρησιμότητα της συγκεκριμένης ασφάλισης, είτε για προστατεύσουν πτυχές της ιδιωτικής τους ζωής, είτε για να θωρακίσουν πιο αποτελεσματικά την επιχείρησή τους.

Τα περιθώρια βελτίωσης όμως, είναι πολύ μεγάλα. Οι συνθήκες της αγοράς έχουν πλέον ωριμάσει, ώστε να γίνει συνειδητή η αποδοχή των προϊόντων Νομικής Προστασίας από το ευρύ κοινό. Εκείνο, όμως, που χρειάζεται είναι να μπορέσει να επικοινωνηθεί το προϊόν προς όλους τους ενδιαφερόμενους και για το λόγο αυτό δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της εκπαίδευσης των συνεργατών μας τόσο στο επίπεδο των καλύψεων που προσφέρουν τα προγράμματά μας, όσο και στο επίπεδο βαθύτερης κατανόησης της ωφέλειας της Νομικής Προστασίας και μετάδοσής της προς το υφιστάμενο και δυνητικό πελατολόγιό τους. Προς αυτή λοιπόν την κατεύθυνση κινείται η D.A.S. Hellas στοχεύοντας στην καλύτερη ενημέρωση των διαμεσολαβητών και κατ’ επέκταση των υποψήφιων πελατών για το τι ακριβώς παρέχεται μέσα από τον κλάδο Νομικής Προστασίας, γεγονός που θα διευκολύνει την προώθηση των προϊόντων.

Η ανάπτυξη της εταιρίας μας πάντα βασιζόταν στις εργασίες που προέρχονταν από τα ελεύθερα δίκτυα ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Και έτσι θα συνεχίσει. Η δυνατότητα διεύρυνσης του δικτύου συνεργατών της εταιρίας μας, καθώς και ο όγκος των εργασιών που μπορεί να προέλθει από αυτό είναι εξίσου μεγάλος, αφού αποτελεί κοινή διαπίστωση πως ο σύγχρονος «ασφαλιστικός διαμεσολαβητής» δεν μπορεί να εξαιρέσει από τη γκάμα των προϊόντων που προωθεί τα προγράμματα Νομικής Προστασίας.

Πίσω στα νέα