Ποιοί καλύπτονται;

Το πρόγραμμα «SMART SUPERPLAN» είναι συνδυασμός των προγραμμάτων Νομικής Προστασίας Οικογένειας* και Νομικής Προστασίας Οχήματος και Οδηγού** (για όλα τα οχήματα της οικογένειας).

*Οικογένεια αποτελούν οι σύζυγοι και τα παιδιά μέχρι 25 ετών.

**Υπό την προϋπόθεση τα οχήματα να είναι Ε.Ι.Χ. , Φ. Ι.Χ. (έως 20 φορ. ίππους) και δίκυκλα ανεξαρτήτως κυβισμού.

Πού καλύπτεστε;

Οπουδήποτε σας παρουσιαστεί ανάγκη στην Ελλάδα.

Καλύψεις

 • Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης.
 • Υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια.
 • Διεκδικήσεις και αποκρούσεις από ενοχικές συμβάσεις (συναλλαγές).
 • Υπαλληλικές / εργατικές διαφορές με εργοδότες.
 • Μισθωτικές διαφορές με τον ιδιοκτήτη της οικογενειακής κατοικίας.
 • Διαφορές των ασφαλισμένων με τράπεζες.
 • Διαφορές των ασφαλισμένων με τις ασφαλιστικές τους εταιρίες.
 • Πραγματογνωμοσύνη για ζημιές άνω των 500,00 ευρώ που προκλήθηκαν στην οικογενειακή κατοικία.
 • Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης.
 • Υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια.
 • Διεκδικήσεις και αποκρούσεις από ενοχικές συμβάσεις (συναλλαγές).
 • Πραγματογνωμοσύνη (ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΠΑΤΡΑ) σε όλες τις ζημίες άνω των 400,00 ευρώ και οπουδήποτε στην Ελλάδα σε περίπτωση ολικής καταστροφής του οχήματος.
 • Διαφορές των ασφαλισμένων με τις ασφαλιστικές τους εταιρίες.
 • Κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διανυκτέρευσης και διατροφής του ασφαλισμένου οδηγού και ενός (1) μάρτυρά του στην περίπτωση που δικάζεται σε ποινικό δικαστήριο εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του.

Επιπλέον καλύψεις για Ε.Ι.Χ. και Φ.Ι.Χ. έως 20 φορ. ίππους

 • Άμεση πληρωμή ζημιών από υπαιτιότητα οδηγού.ανασφάλιστου οχήματος
 • Αποκρούσεις αγωγών σε ειδικές περιπτώσεις
 • Προσεπίκληση της ασφαλιστικής εταιρίας αστικής ευθύνης του ασφαλισμένου

Υπηρεσίες & Παροχές

Όπου αυτό απαιτείται, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του.

Ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα Δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσής του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του αρμόδιου δικαστηρίου.

Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό.

Χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ ασφαλισμένου και ασφαλιστικής εταιρίας, αφού η D.A.S. Hellas ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας.

 • Τις αμοιβές του δικηγόρου και των δικαστικών επιμελητών.
 • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της δίκης.
 • Τις νόμιμες αποζημιώσεις μαρτύρων και πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το δικαστήριο.
 • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων.
 • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχει επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου.

Νομικές Συμβουλές για θέματα που σχετίζονται με όσα καλύπτει το πρόγραμμα Smart Superplan.