Ποιοί καλύπτονται

Το πρόγραμμα καλύπτει κυρίως διαφορές εξ ιδίων ασφαλιστηρίων συμβολαίων, τόσο του ασφαλισμένου όσο και των μελών της οικογένειάς του*.

*Οικογένεια αποτελούν οι σύζυγοι και τα παιδιά μέχρι 25 ετών.

Πού καλύπτεστε

Οπουδήποτε παρουσιαστεί η ανάγκη στην Ελλάδα.

Καλύψεις

 • Διαφορά σε αποζημίωση από φωτιά.
 • Κλοπή ολική και μερική, θραύση κρυστάλλων
 • Ιδίες ζημιές.
 • Φυσικά φαινόμενα.
 • Τρομοκρατικές, κακόβουλες ενέργειες κ.λπ..
 • Καθυστέρηση καταβολής αξίας εξαγοράς.
 • Μη αναγνώριση μόνιμης ολικής ανικανότητας.
 • Καθυστέρηση καταβολής ασφαλίσματος στους δικαιούχους του ασφαλισμένου κ.λπ..
 • Μη αναγνώριση εξωνοσοκομειακών δαπανών.
 • Περιορισμός από αποζημίωση εξόδων νοσηλείας κ.λπ..

Όπως για παράδειγμα διαφορά σε αποζημίωση από φωτιά, σεισμό, διάρρηξη σωληνώσεων, φυσικά φαινόμενα κ.λπ..

Υπηρεσίες & Παροχές

Όπου αυτό απαιτείται, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του.

Ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσής του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του αρμόδιου δικαστηρίου.

Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό.

Χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ ασφαλισμένου και ασφαλιστικής εταιρίας, αφού η D.A.S. Hellas ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας.
 • Τις αμοιβές του δικηγόρου και των δικαστικών επιμελητών.
 • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της δίκης.
 • Τις νόμιμες αποζημιώσεις μαρτύρων και πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το δικαστήριο.
 • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων.
 • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχει επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου.

Νομικές Συμβουλές για θέματα που σχετίζονται με όσα καλύπτει το πρόγραμμα Smart for Risks.