Ο ασφαλισμένος μπορεί να διεκδικήσει το δίκιο του ως πολίτης και ως καταναλωτής και να προστατευτεί διεκδικώντας τα έννομα συμφέροντά του.

Ποιοί καλύπτονται;
To πρόγραμμα Προσωπικής Νομικής Προστασίας παρέχει ολοκληρωμένη νομική κάλυψη για οποιοδήποτε απρόοπτο συμβεί στον ίδιο τον ασφαλισμένο και στη μόνιμη κατοικία του.

Πού καλύπτεστε;
Οπουδήποτε σας παρουσιαστεί η ανάγκη στην Ελλάδα ή σε κάποια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα.

Καλύψεις

 • Όταν προκληθούν ζημιές στο σπίτι σας από υπαιτιότητα τρίτου, π.χ. γείτονα, εργολάβου διπλανής οικοδομής, συνεργείου του δήμου ή εταιρίας κοινής ωφέλειας κ.λπ..
 • Εάν τραυματιστείτε σε δημόσιο χώρο.

Εάν εσείς κατηγορηθείτε από τρίτους ή την αστυνομία:

 • Για διατάραξη κοινής ησυχίας.
 • Για πρόκληση σωματικής βλάβης κ.λπ..

Όταν διεκδικείτε το δίκιο σας σε περιπτώσεις:

 • Αγοράς ακατάλληλων προς διάθεση τροφίμων ή ελαττωματικών καταναλωτικών αγαθών.
 • Αθέτησης συμβατικής υποχρέωσης (όπως, από γραφεία ταξιδιών, συμβόλαιο συντήρησης/επισκευής κ.λπ..

Όταν διεκδικείτε το δίκιο σας σε περιπτώσεις υπερχρεωμένων λογαριασμών, λανθασμένης ή άδικης τραπεζικής συναλλαγής.

Εάν εσείς με σχέση εξαρτημένης εργασίας:

 • Απολυθείτε καταχρηστικά.
 • Δεν σας καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση.
 • Ο εργοδότης δεν χορηγεί τα νόμιμα ένσημα.
 • Ο εργοδότης δεν καταβάλλει επιδόματα, δώρο κ.λπ..

Όταν ο ιδιοκτήτης του σπιτιού σας ζητήσει παράλογη αναπροσαρμογή ενοικίου ή δεν αναγνωρίζει δαπάνες που τον βαρύνουν ή δεχτείτε αγωγή έξωσης κ.λπ.

Για θέματα που σχετίζονται με ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής, υγείας, συνταξιοδότησης, περιουσίας, όπως για παράδειγμα:

 • Η ασφαλιστική εταιρία δεν αναγνωρίζει το συνολικό ύψος των δαπανών που κατέβαλε ο ασφαλισμένος κατά τη νοσηλεία του.
 • Η ασφαλιστική εταιρία καταβάλει μικρότερη αποζημίωση για τις ζημιές στην κατοικία μετά από φωτιά, κλοπή κ.λπ..

 

Από φωτιά, διάρρηξη σωληνώσεων, έκρηξη, καιρικά φαινόμενα κ.λπ..

Υπηρεσίες & Παροχές

Όπου αυτό απαιτείται, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του.

Ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσής του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του αρμόδιου δικαστηρίου.

Εάν προβλέπονται αντίστοιχες καλύψεις από το συμβόλαιο του ασφαλισμένου.

Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό.

Χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ ασφαλισμένου και ασφαλιστικής εταιρίας, αφού η D.A.S. Hellas ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας.

 • Τις αμοιβές του δικηγόρου και των δικαστικών επιμελητών.
 • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της δίκης.
 • Τις νόμιμες αποζημιώσεις μαρτύρων και πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το δικαστήριο.
 • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων.
 • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχει επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου.

Νομικές Συμβουλές για θέματα που απασχολούν τον ασφαλισμένο και σχετίζονται άμεσα με όσα καλύπτει το πρόγραμμα Προσωπικής Νομικής Προστασία.