Κάθε ακίνητό σας (κατοικία – γραφείο – κατάστημα) που εκμισθώνετε είναι ένα πολύτιμο περιουσιακό αγαθό και η εκμετάλλευση του πρέπει να σας αποφέρει τη μέγιστη απόδοση, χωρίς να σας φορτώνει με προβλήματα και περιττά έξοδα.

Με την D.A.S. Hellas μπορείτε να έχετε αποτελεσματική νομική στήριξη για τα θέματα που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με το ασφαλισμένο εκμισθωμένο ακίνητό σας.

Ποιός καλύπτεται;
Ο εκμισθωτής του ακινήτου.

Πού καλύπτεστε;
Οπουδήποτε στην Ελλάδα και αν βρίσκεται το ακίνητό σας.

Προϋπόθεση ασφάλισης
Η ύπαρξη συμβολαίου Νομικής Προστασίας Οικογένειας ή Superplan ή Multiplan στο όνομα του εκμισθωτή.

Καλύψεις

  • Μη καταβολή ενοικίου από τον ενοικιαστή.
  • Διεκδίκηση αποζημίωσης λόγω ζημιών που προκάλεσε ο ενοικιαστής στο ακίνητο, αγωγές εξώσεων κ.λπ..

Εάν κατηγορηθείτε για αδικήματα εξ αμελείας που σχετίζονται με το ακίνητό σας, όπως τραυματισμός περαστικού από δομικό υλικό.

Το συνεργείο ελαιοχρωματισμού δεν ολοκληρώνει έγκαιρα το βάψιμο του ακινήτου.

Η ασφαλιστική εταιρία που καλύπτει το ακίνητο με συμβόλαιο πυρός αρνείται ή περιορίζει την αποζημίωση μετά από ζημιές, λόγω φωτιάς, σεισμού κ.λπ..

Υπηρεσίες & Παροχές

Όπου αυτό απαιτείται, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του.

Ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσής του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του αρμόδιου δικαστηρίου.

Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό.

Χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ ασφαλισμένου και ασφαλιστικής εταιρίας, αφού η D.A.S. Hellas ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας.

  • Τις αμοιβές του δικηγόρου και των δικαστικών επιμελητών.
  • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της δίκης.
  • Τις νόμιμες αποζημιώσεις μαρτύρων και πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το δικαστήριο.
  • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων.
  • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχει επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου.

Νομικές συμβουλές για θέματα που απασχολούν τους ασφαλισμένους και σχετίζονται άμεσα με όσα καλύπτει το πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Εκμίσθωσης Ακινήτων.