Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ

Επιλέξτε τον ιδανικό συνδυασμό 3 διαφορετικών Προγραμμάτων Νομικής Προστασίας D.A.S. εξασφαλίζοντας προνομιακό και προσιτό ασφάλιστρο!

Το πρόγραμμα «Multiplan» είναι συνδυασμός του Προγράμματος Βασικής Επαγγελματικής Προστασίας, Νομικής Προστασίας Οικογένειας και Νομικής Προστασίας Οχήματος και Οδηγού * (για ένα όχημα).

*Υπό την προϋπόθεση τα οχήματα να είναι Ε.Ι.Χ. , Φ. Ι.Χ. (έως 20 φορ. ίππους) και δίκυκλα ανεξαρτήτως κυβισμού.

Ποιοί καλύπτονται

H Επιχείρηση, το Προσωπικό της Επιχείρησης (εφόσον δεν στρέφεται εναντίον της), ο Επιχειρηματίας,
η Οικογένεια του (ο/η Σύζυγος, τα παιδιά μέχρι 25 ετών και οι Ανιόντες Συγγενείς εφόσον συνοικούν και ένα (1) Όχημα.

Καλύψεις

 • Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης.
 • Υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια.
 • Υπαλληλικές / Εργατικές διαφορές με το προσωπικό της επιχείρησης.
 • Μισθωτικές διαφορές με τον ιδιοκτήτη της επιχειρηματικής / επαγγελματικής στέγης.
 • Διαφορές της ασφαλισμένης επιχείρησης με τις ασφαλιστικές εταιρίες.
 • Προσεπίκληση της ασφαλιστική εταιρίας που καλύπτει την ασφαλισμένη επιχείρηση.
 • Διαφορές με σωματεία διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων.
 • Διαφορές από συμβάσεις για αγορά εξοπλισμού.
 • Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης.
 • Υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια.
 • Διεκδικήσεις και αποκρούσεις από ενοχικές συμβάσεις (συναλλαγές).
 • Εργατοϋπαλληλικές διαφορές με εργοδότες.
 • Μισθωτικές διαφορές με τον ιδιοκτήτη της οικογενειακής κατοικίας.
 • Διαφορές των ασφαλισμένων με τράπεζες.
 • Διαφορές των ασφαλισμένων με τις ασφαλιστικές τους εταιρίες.
 • Πραγματογνωμοσύνη για ζημιές άνω των 500,00 ευρώ που προκλήθηκαν στην οικογενειακή κατοικία.
 • Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης.
 • Υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια.
 • Διεκδικήσεις και αποκρούσεις από ενοχικές συμβάσεις (συναλλαγές).
 • Πραγματογνωμοσύνη (ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΠΑΤΡΑ) σε όλες τις ζημίες άνω των 400,00 ευρώ και οπουδήποτε στην Ελλάδα σε περίπτωση ολικής καταστροφής του οχήματος.
 • Διαφορές των ασφαλισμένων με τις ασφαλιστικές τους εταιρίες.
 • Κάλυψη εξόδων μετάβασης, διανυκτέρευσης και διατροφής του ασφαλισμένου οδηγού και ενός (1) μάρτυρά του στην περίπτωση που δικάζεται σε ποινικό δικαστήριο εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του.
 • Άμεση πληρωμή ζημιών του ασφαλισμένου που προκλήθηκαν από υπαιτιότητα οδηγού ανασφάλιστου οχήματος.
 • Αποκρούσεις αγωγών σε ειδικές περιπτώσεις.
 • Προσεπίκληση της ασφαλιστικής εταιρίας αστικής ευθύνης του ασφαλισμένου.

Υπηρεσίες & Παροχές

Όπου αυτό απαιτείται, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του.

Ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσής του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του αρμόδιου δικαστηρίου.

Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό.

Χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ ασφαλισμένου και ασφαλιστικής εταιρίας, αφού η D.A.S. Hellas ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας.

 • Τις αμοιβές του δικηγόρου και των δικαστικών επιμελητών.
 • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της δίκης.
 • Τις νόμιμες αποζημιώσεις μαρτύρων και πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το Δικαστήριο.
 • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων.
 • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχει επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου.

Νομικές συμβουλές για θέματα που αφορούν το πρόγραμμα Multiplan.