Επωφεληθείτε από το συνδυασμό διαφορετικών καλύψεων, ανάλογα με τις ανάγκες σας και εξασφαλίστε την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική Νομική Προστασία που σας προσφέρει η D.A.S. Hellas με προσιτό ασφάλιστρο!

Το πρόγραμμα «SUPERPLAN ΙΑΤΡΩΝ» είναι συνδυασμός των προγραμμάτων Νομικής Προστασίας Ιατρών, Νομικής Προστασίας Οικογένειας και Νομικής Προστασίας Οχήματος & Οδηγού * (για όλα τα οχήματα της οικογένειας).

* Υπό την προϋπόθεση τα οχήματα να είναι Ε.Ι.Χ. , Φ. Ι.Χ. (έως 20 φορ. ίππους) και δίκυκλα ανεξαρτήτως κυβισμού.

Καλύψεις

 • Υπεράσπιση ιατρού σε ποινικά δικαστήρια.
 • Υποβολή μηνύσεων και κατάθεση αγωγών κατά τρίτων.
 • Διαφορές με την ασφαλιστική εταιρία που καλύπτει τον ιατρό για επαγγελματική αστική ευθύνη.
 • Διαφορές με προμηθευτές από αγορά ελαττωματικών μηχανημάτων για το ιατρείο.
 • Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης για ζημιές στο ιατρείο.
 • Υπαλληλικές διαφορές με το προσωπικό του ιατρείου.
 • Μισθωτικές διαφορές με τον ιδιοκτήτη της επαγγελματικής στέγης (Ιατρείο).
 • Διαφορές με τις ασφαλιστικές εταιρίες που καλύπτουν το ιατρείο κατά κινδύνων περιουσίας.
 • Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης.
 • Υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια.
 • Διεκδικήσεις και αποκρούσεις από ενοχικές συμβάσεις.
 • Διαφορές των ασφαλισμένων μας με τράπεζες.
 • Εργατοϋπαλληλικές διαφορές με εργοδότες.
 • Μισθωτικές διαφορές με τον ιδιοκτήτη της οικογενειακής κατοικίας.
 • Διαφορές των ασφαλισμένων με τις ασφαλιστικές τους εταιρίες.
 • Πραγματογνωμοσύνη για ζημιές άνω των 500,00 ευρώ που προκλήθηκαν στην οικογενειακή κατοικία.
 • Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης.
 • Υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια.
 • Διεκδικήσεις και αποκρούσεις από ενοχικές συμβάσεις (συναλλαγές).
 • Πραγματογνωμοσύνη (ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΠΑΤΡΑ) σε όλες τις ζημίες άνω των 400,00 ευρώ και οπουδήποτε στην Ελλάδα σε περίπτωση ολικής καταστροφής του οχήματος.
 • Διαφορές των ασφαλισμένων με τις ασφαλιστικές τους εταιρίες.
 • Κάλυψη εξόδων μετάβασης, διανυκτέρευσης και διατροφής του ασφαλισμένου οδηγού και ενός (1) μάρτυρά του στην περίπτωση που δικάζεται σε ποινικό δικαστήριο εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του.
 • Άμεση πληρωμή ζημιών του ασφαλισμένου που προκλήθηκαν από υπαιτιότητα οδηγού ανασφάλιστου οχήματος.
 • Αποκρούσεις αγωγών σε ειδικές περιπτώσεις.
 • Προσεπίκληση της ασφαλιστικής εταιρίας αστικής ευθύνης του ασφαλισμένου.

Υπηρεσίες & Παροχές

Όπου αυτό απαιτείται, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του

Ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσής του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του αρμόδιου δικαστηρίου.

Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό.

Χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ ασφαλισμένου και ασφαλιστικής εταιρίας, αφού η D.A.S. Hellas ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας.

 • Τις αμοιβές του δικηγόρου και των δικαστικών επιμελητών.
 • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της δίκης.
 • Τις νόμιμες αποζημιώσεις μαρτύρων και πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το δικαστήριο.
 • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων.
 • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχει επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου.

Νομικές συμβουλές για θέματα που απασχολούν τον ασφαλισμένο ιατρό και σχετίζονται με όσα καλύπτει το πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Superplan Ιατρών.

Σε περιπτώσεις υπεράσπισης του ιατρού ενώπιον ποινικών δικαστηρίων, η δικηγορική αμοιβή προσαυξάνεται κατά 100% από την προβλεπόμενη στους Γενικούς Όρους Ασφάλισης.