Η D.A.S. Hellas στηρίζει τους φοιτητές παρέχοντάς τους εξειδικευμένη και αποτελεσματική νομική Προστασία .

Ποιοί καλύπτονται

Ο Φοιτητής

Πού καλύπτεστε

Οπουδήποτε σας παρουσιαστεί η ανάγκη στην Ελλάδα.

Καλύψεις

Σε περιπτώσεις τραυματισμού του ως επιβάτη Μ.Μ.Μ. ή ως πεζού.

Υλικών ζημιών του δικύκλου και των σωματικών βλαβών του ασφαλισμένου, μετά από ατύχημα στο οποίο δεν ευθύνεται, από τον υπαίτιο και την ασφαλιστική του εταιρία.

Λόγω παράβασης του Κ.Ο.Κ., όταν οδηγεί δίκυκλο ή λόγω παράβασης αστυνομικών διατάξεων στην καθημερινή ιδιωτική του ζωή, π.χ. διατάραξη κοινής ησυχίας.

Στις συμβάσεις αγοραπωλησίας της οικοσκευής και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του ασφαλισμένου, π.χ. αγορά ελαττωματικού ψυγείου, τηλεόρασης, ηλεκτρονικού υπολογιστή κ.ά.

Με τον ιδιοκτήτη της κατοικίας του ασφαλισμένου, π.χ. υπερβολική αύξηση ενοικίου.

Για απαιτήσεις μέχρι 400 € γίνονται μόνον εξωδικαστικές ενέργειες.

Υπηρεσίες & Παροχές

Όπου αυτό απαιτείται, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του.

Ο Ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα Δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσής του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του Αρμόδιου Δικαστηρίου.

Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό.

Χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ Ασφαλισμένου και Ασφαλιστικής Εταιρίας, αφού η D.A.S. Hellas ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας.

  • Τις αμοιβές του Δικηγόρου και των Δικαστικών Επιμελητών.
  • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της Δίκης.
  • Τις νόμιμες αποζημιώσεις Μαρτύρων και Πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το Δικαστήριο.
  • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων.
  • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχει επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου.

Νομικές Συμβουλές για θέματα που απασχολούν τον Ασφαλισμένο και σχετίζονται με την ιδιότητα του ως Φοιτητή.