Η D.A.S. Hellas σας στηρίζει και παρέχει εξειδικευμένη και αποτελεσματική Νομική Προστασία για όλα τα θέματα, που μπορεί να προκύψουν στον ασφαλισμένο άρρηκτα συνδεδεμένων με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ως υπαλλήλου του Σώματος Ασφαλείας.

Ποιοί καλύπτονται
Ο Αστυνομικός Υπάλληλος, ο Υπάλληλος του Λιμενικού Σώματος, ο Υπάλληλος του Πυροσβεστικού Σώματος και ο Στρατιωτικός.

Πού καλύπτεστε
Οπουδήποτε σας παρουσιαστεί η ανάγκη στην Ελλάδα.

Καλύψεις

Λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην εξ αμελείας ή από ενδεχόμενο δόλο παράβαση ποινικών διατάξεων άρρηκτα συνδεδεμένων με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Η υπεράσπιση αφορά και σε ποινικά αδικήματα της τροχαίας κυκλοφορίας, εφόσον ο ασφαλισμένος οδηγεί υπηρεσιακό όχημα.

Αποκλειστικά για τις εξής περιπτώσεις :

 • Απόλυση χωρίς αιτία.
 • Απόλυση με αργία.
 • Απόλυση χωρίς αποζημίωση.
 • Παρακράτηση μισθού.
 • Λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών.
 • Δικαιώματα αδείας.
 • Αποζημίωση από ατύχημα.
 • Δυσμενής μετάθεση κατά παράβαση της οικείας νομοθεσίας περί μεταθέσεων.
 • Σύνταξη απολογητικού υπομνήματος και μόνο, σε περιπτώσεις Ε.Δ.Ε. ή παραπομπής σε πειθαρχικό όργανο.
 • Θέματα συνυπηρέτησης.
 • Ακύρωση πειθαρχικών ποινών.
 • Θέματα προαγωγών – κρίσεων.
 • Αναφορές υπηρεσιακές ή μη.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί αστικής ευθύνης, άρρηκτα συνδεδεμένων με την επαγγελματική ιδιότητα του ασφαλισμένου.

Άρρηκτα συνδεδεμένης με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Υπηρεσίες & Παροχές

Όπου αυτό απαιτείται, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του.

Ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσής του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του αρμόδιου δικαστηρίου

Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό.

Χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ ασφαλισμένου και ασφαλιστικής εταιρίας, αφού η D.A.S. Hellas ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας.

 • Τις αμοιβές του δικηγόρου και των δικαστικών επιμελητών.
 • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της δίκης.
 • Τις νόμιμες αποζημιώσεις μαρτύρων και πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το δικαστήριο.
 • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων.
 • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχει επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου.

Νομικές Συμβουλές για θέματα που αφορούν το πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Σωμάτων Ασφαλείας Plus.