Η D.A.S. Hellas σας στηρίζει και παρέχει εξειδικευμένη και αποτελεσματική Νομική Προστασία για όλα τα θέματα, που μπορεί να προκύψουν στον ασφαλισμένο άρρηκτα συνδεδεμένων με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ως Οδηγός Ο.Σ.Υ..

Ποιοί Καλύπτονται;

Ο Οδηγός Ο.Σ.Υ..

Πού Καλύπτεστε;

Οπουδήποτε σας παρουσιαστεί η ανάγκη στην Ελλάδα.

Καλύψεις

Από σωματικές βλάβες, μετά από ατύχημα, έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κ.λπ.

Από αμέλεια και εφόσον σχετίζεται με την επαγγελματική σας δραστηριότητα, σε δικαστήρια όλων των βαθμών.

Σε πταισματοδικεία και μονομελή πλημμελειοδικεία.

Σε περίπτωση παράβασης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

Λόγω καταχρηστικής απόλυσης, μη καταβολής νόμιμης αποζημίωσης, άδικης μεταχείρισης – μετάθεσης, υπολογισμού υπερωριών ή παρακράτησης μισθού, ευθύνη εργοδότη, κ.λπ.

Υπηρεσίες & Παροχές

Όπου αυτό απαιτείται, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του.

Ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσής του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του αρμόδιου δικαστηρίου.

Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό.

Χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ ασφαλισμένου και ασφαλιστικής εταιρίας, αφού η D.A.S. Hellas ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας.

  • Τις αμοιβές του δικηγόρου και των δικαστικών επιμελητών.
  • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της δίκης.
  • Τις νόμιμες αποζημιώσεις μαρτύρων και πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το δικαστήριο.
  • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων.
  • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχει επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου.

Νομικές Συμβουλές για θέματα που αφορούν το πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Οδηγών Ο.Σ.Υ.