Η D.A.S. Hellas γνωρίζοντας τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Ν. 3842/2010 αναφορικά με τους λογιστές και τους φοροτεχνικούς έχει καταρτίσει ένα «Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Λογιστών Φοροτεχνικών».

Ποιοί καλύπτονται;
Ο ασφαλισμένος Λογιστής - Φοροτεχνικός και η επιχείρησή του.

Πού καλύπτεστε;
Οπουδήποτε σας παρουσιαστεί η ανάγκη στην Ελλάδα.

Καλύψεις

Λόγω εξ αμελείας παράβασης ποινικών διατάξεων με την ιδιότητα του λογιστή φοροτεχνικού (πλαστογραφία, απάτη, παραποίηση στοιχείων κ.λπ.)

Για ζημιές που θα προκληθούν από τρίτους στην έδρα που στεγάζεται ο λογιστής φοροτεχνικός.

Όπως π.χ. φοροδιαφυγή, μη καταβολή χρεών προς το δημόσιο.

Εάν δεχτείτε αγωγή που στρέφεται μονομερώς εναντίον σας.

Μπορείτε να αντιμετωπίσετε εξώδικα ή/και δικαστικά κάθε μισθωτική διαφορά που τυχόν προκύψει όπως :

  • Μη αναγνώριση εξόδων από κοινόχρηστες δαπάνες που βαρύνουν τον ιδιοκτήτη.
  • Διαφορές σχετικά με την αναπροσαρμογή ενοικίου κ.λπ..

Όταν ασκείται αγωγή για πλημμελή άσκηση των επαγγελματικών του καθηκόντων.

Υπηρεσίες & Παροχές

Όπου αυτό απαιτείται, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του.

Ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα Δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσής του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του αρμόδιου δικαστηρίου.

Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό.

Χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ ασφαλισμένου και ασφαλιστικής εταιρίας, αφού η D.A.S. Hellas ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας.

  • Τις αμοιβές του δικηγόρου και των δικαστικών επιμελητών.
  • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της δίκης.
  • Τις νόμιμες αποζημιώσεις μαρτύρων και πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το δικαστήριο.
  • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων.
  • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχει επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου.

Νομικές Συμβουλές για θέματα που αφορούν το πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Λογιστή – Φοροτεχνικού