Με ένα προνομιακό και εξαιρετικά προσιτό ασφάλιστρο η D.A.S. Hellas, ένα πρόγραμμα νομικής προστασίας για να μπορείτε να βρίσκετε πάντα το δίκιο σας!

Ποιοί καλύπτονται
Ο Ιατρός με εξαρτημένη σχέση εργασίας.

Πού καλύπτεστε
Οπουδήποτε σας παρουσιαστεί η ανάγκη στην Ελλάδα.

Καλύψεις

Για περιπτώσεις που οφείλονται σε πράξεις, ενέργειες ή παραλήψεις, οι οποίες σχετίζονται με το ιατρικό επάγγελμα όπως:

 • Εσφαλμένη διάγνωση.
 • Εσφαλμένη ή επικίνδυνη επέμβαση.
 • Εσφαλμένη ή επικίνδυνη θεραπεία.
 • Εσφαλμένη ή επικίνδυνη φαρμακευτική αγωγή.
 • Αισθητική παραμόρφωση.
 • Σωματική βλάβη ή ανθρωποκτονία από αμέλεια.
 • Κατηγορία για ψευδή πιστοποίηση.
 • Επαγγελματική εχεμύθεια.
 • Παραβίαση ιατρικού απορρήτου.
 • Άρνηση παροχής υπηρεσιών.

Για περιπτώσεις όπως:

 • Δυσφήμισης.
 • Συκοφαντικής δυσφήμισης
 • Ηθικής και επαγγελματικής ζημιάς από αβάσιμες αστικές διεκδικήσεις.
 • Ψευδούς καταμήνυσης.
 • Εξύβρισης.
 • Χειροδικίας.
 • Πρόκλησης σωματικών βλαβών.

Στην περίπτωση που δεχθείτε αγωγή αποζημίωσης από ασθενή και χρειασθεί να κάνετε προσεπίκληση της ασφαλιστικής σας εταιρίας.

Αποκλειστικά για τις εξής περιπτώσεις :

 • Απόλυση χωρίς αιτία.
 • Απόλυση χωρίς αποζημίωση.
 • Παρακράτηση μισθού.
 • Λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών.
 • Δικαιώματα αδείας.
 • Αποζημίωση από ατύχημα.
 • Δυσμενής μετάθεση κατά παράβαση της οικείας νομοθεσίας περί μεταθέσεων.
 • Σύνταξη απολογητικού υπομνήματος, σε περιπτώσεις Ε.Δ.Ε. ή παραπομπής σε πειθαρχικό όργανο.

Υπηρεσίες & Παροχές

Όπου αυτό απαιτείται, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του.

Ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσής του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του αρμόδιου δικαστηρίου.

Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό.

Χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ ασφαλισμένου και ασφαλιστικής εταιρίας, αφού η D.A.S. Hellas ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας.

 • Τις αμοιβές του δικηγόρου και των δικαστικών επιμελητών.
 • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της δίκης.
 • Τις νόμιμες αποζημιώσεις μαρτύρων και πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το δικαστήριο.
 • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων.
 • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχει επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου.

Νομικές συμβουλές για θέματα που απασχολούν τον ασφαλισμένο Ιατρό και σχετίζονται με όσα καλύπτει το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Σε περιπτώσεις υπεράσπισης του ιατρού ενώπιον ποινικών δικαστηρίων, η δικηγορική αμοιβή προσαυξάνεται κατά 100% από την προβλεπόμενη στους Γενικούς Όρους Ασφάλισης.