Η D.A.S. Hellas σας στηρίζει και παρέχει εξειδικευμένη και αποτελεσματική Νομική Προστασία για όλα τα θέματα, που μπορεί να προκύψουν στον ασφαλισμένο που σχετίζονται με την ιδιότητά του ως Δημόσιος Υπάλληλος.

Ποιοί καλύπτονται;

Ο Δημόσιος Υπάλληλος

Πού καλύπτεστε;

Οπουδήποτε σας παρουσιαστεί η ανάγκη στην Ελλάδα.

Καλύψεις

Λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην εξ αμελείας ή από ενδεχόμενο δόλο παράβαση ποινικών διατάξεων άρρηκτα συνδεδεμένων με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Η υπεράσπιση αφορά και σε ποινικά αδικήματα της τροχαίας κυκλοφορίας εφόσον ο ασφαλισμένος οδηγεί υπηρεσιακό όχημα.

όπως:

 • Απόλυση χωρίς αιτία
 • Απόλυση με αργία
 • Απόλυση χωρίς αποζημίωση
 • Παρακράτηση μισθού
 • Λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών
 • Δικαιώματα αδείας
 • Αποζημίωση από ατύχημα
 • Δυσμενής μετάθεση/ μετάταξη κατά παράβαση της οικείας νομοθεσίας περί μεταθέσεων
 • Ε.Δ.Ε.
 • Θέματα συνυπηρέτησης
 • Ακύρωση πειθαρχικών ποινών
 • Θέματα προαγωγών – κρίσεων
 • Αναφορές υπηρεσιακές ή μη

Υποβολή μήνυσης καθώς και την παράσταση πολιτικής αγωγής σε περιπτώσεις ψευδούς καταμήνυσης, δυσφήμισης, χειροδικίας, εξύβρισης σε βάρος του ασφαλισμένου άρρηκτα συνδεδεμένων με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Από τρίτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί Αστικής Ευθύνης, άρρηκτα συνδεδεμένων με την επαγγελματική ιδιότητα του ασφαλισμένου.

Κατά του ασφαλισμένου, άρρηκτα συνδεδεμένων με την επαγγελματική του ιδιότητα.

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεχτεί αγωγή αποζημίωσης, άρρηκτα συνδεδεμένης με την επαγγελματική του ιδιότητα.

Η οποία καλύπτει με ασφαλιστήριο συμβόλαιο τον κίνδυνο της επαγγελματικής αστικής ευθύνης του ασφαλισμένου.

Υπηρεσίες & Παροχές

Όπου αυτό απαιτείται, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του.

Ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσής του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του αρμόδιου δικαστηρίου.

Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό.

Χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ ασφαλισμένου και ασφαλιστικής εταιρίας, αφού η D.A.S. Hellas ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας.

 • Τις αμοιβές του δικηγόρου και των δικαστικών επιμελητών.
 • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της δίκης.
 • Τις νόμιμες αποζημιώσεις μαρτύρων και πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το δικαστήριο.
 • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων.
 • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχει επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου.

Νομικές συμβουλές για θέματα που απασχολούν τον ασφαλισμένο και σχετίζονται με την ιδιότητα του ως δημοσίου υπαλλήλου.