Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής είναι ελεύθερος επαγγελματίας που καλείται να αντιμετωπίσει έγκαιρα τα προβλήματα που δημιουργούνται και σχετίζονται με την επαγγελματική και επιχειρηματική του ευθύνη. Για τον λόγο αυτό, η D.A.S. Hellas δημιούργησε το εξειδικευμένο πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή.

Ποιοί καλύπτονται;
Ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής, η Επιχείρηση και το Προσωπικό της Επιχείρησης (εφόσον δεν στρέφεται εναντίον της).

Πού καλύπτεστε;
Οπουδήποτε σας παρουσιαστεί η ανάγκη στην Ελλάδα.

Καλύψεις

Για ζημιές που θα προκληθούν από τρίτους στην έδρα που στεγάζεται ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής.

 • Λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην εξ αμελείας παράβαση ποινικών διατάξεων που σχετίζονται με το επάγγελμα ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.
 • Λόγω κατηγορίας που αναφέρεται σε ευθύνες προερχόμενες από την εφαρμογή του Π.Δ. 190/2006.

Εάν δεχτείτε αγωγή που στρέφεται μονομερώς εναντίον σας.

Σε περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος στρέφεται εναντίον σας με:

 • Αγωγή, ζητώντας καταχρηστικά αποζημίωση
 • Καταγγελία για μη ορθή χορήγηση ενσήμων ή νόμιμης άδειας κ.λπ.

Σε περίπτωση που εσείς ή η επιχείρηση πρέπει να στραφεί εναντίον κάποιου εργαζόμενου για:

 • Οικονομική ατασθαλία
 • Κλοπή εμπορευμάτων κ.λπ.
 • Μη αναγνώριση εξόδων από κοινόχρηστες δαπάνες που βαρύνουν τον ιδιοκτήτη.
 • Διαφορές σχετικά με την αναπροσαρμογή ενοικίου κ.λπ..

Υπηρεσίες & Παροχές

Όπου αυτό απαιτείται, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του

Ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσής του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του αρμόδιου δικαστηρίου

Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό

Χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ ασφαλισμένου και ασφαλιστικής εταιρίας, αφού η D.A.S. Hellas ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας

 • Τις αμοιβές του δικηγόρου και των δικαστικών επιμελητών.
 • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της δίκης.
 • Τις νόμιμες αποζημιώσεις μαρτύρων και πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το δικαστήριο.
 • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων.Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχει επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου.

Νομικές συμβουλές για θέματα που αφορούν το πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή