Σώματα Ασφαλείας

ΣΩματα ΑσφαλεΙας

Η D.A.S. Hellas σας στηρίζει και παρέχει εξειδικευμένη και αποτελεσματική Νομική Προστασία για όλα τα θέματα, που μπορεί να προκύψουν στον ασφαλισμένο άρρηκτα συνδεδεμένων με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ως υπαλλήλου του Σώματος Ασφαλείας.

Ποιοί Καλύπτονται;

Ο Υπάλληλος του Σώματος Ασφαλείας.

Που Καλύπτεστε;

Οπουδήποτε σας παρουσιαστεί η ανάγκη στην Ελλάδα.

Εξωδικαστικός συμβιβασμός των ζημιών του Ασφαλισμένου

Όπου αυτό απαιτείται, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του

Οργανωμένο Πανελλαδικά Δίκτυο Συνεργαζόμενων Δικηγόρων

Ο Ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα Δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσής του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του Αρμόδιου Δικαστηρίου

Αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων του Ασφαλισμένου

Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό

Αμερόληπτη και αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων

Χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ Ασφαλισμένου και Ασφαλιστικής Εταιρίας, αφού η D.A.S. Hellas ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας

Ποιες δαπάνες καλύπτει;

 • Τις αμοιβές του Δικηγόρου και των Δικαστικών Επιμελητών
 • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της Δίκης
 • Τις νόμιμες αποζημιώσεις Μαρτύρων και Πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το Δικαστήριο
 • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων
 • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχουν επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου

Νομικές Συμβουλές

Νομικές Συμβουλές για θέματα που αφορούν το πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Σωμάτων Ασφαλείας

Υπεράσπιση του υπαλλήλου του Σώματος Ασφαλείας σε ποινικά δικαστήρια

Λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην εξ αμελείας παράβαση ποινικών διατάξεων άρρηκτα συνδεδεμένων με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Η υπεράσπιση αφορά και σε ποινικά αδικήματα της τροχαίας κυκλοφορίας, εφόσον ο Ασφαλισμένος οδηγεί υπηρεσιακό όχημα

Παραφύλαξη έννομων συμφερόντων του Ασφαλισμένου από εργατικές σχέσεις

Αποκλειστικά για τις εξής περιπτώσεις :

 • Απόλυση χωρίς αιτία
 • Απόλυση χωρίς αποζημίωση
 • Παρακράτηση μισθού
 • Λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών
 • Δικαιώματα αδείας
 • Αποζημίωση από ατύχημα
 • Δυσμενής μετάθεση κατά παράβαση της οικείας νομοθεσίας περί μεταθέσεων
 • Σύνταξη απολογητικού υπομνήματος και μόνο, σε περιπτώσεις Ε.Δ.Ε. ή παραπομπής σε πειθαρχικό όργανο

Υποβολή μήνυσης σε περιπτώσεις ψευδούς καταμήνυσης σε βάρος του Ασφαλισμένου

Άρρηκτα συνδεδεμένης με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας