Smart Auto

Smart Auto

Ποιοι Καλύπτονται;

Το πρόγραμμα Smart Auto παρέχει κάλυψη σε όλα τα οχήματα* ιδιοκτησίας μελών μιας οικογένειας**.

Που Καλύπτεστε;

Οπουδήποτε παρουσιαστεί η ανάγκη στην Ελλάδα.

*Υπό την προϋπόθεση αυτά να είναι Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. (έως 20 φορ. ίππους) και δίκυκλα ανεξαρτήτως κυβισμού.

**Οικογένεια αποτελούν οι σύζυγοι και τα παιδιά μέχρι 25 ετών.

Εξωδικαστικός συμβιβασμός των ζημιών του Ασφαλισμένου

Όπου αυτό απαιτείται, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του

Οργανωμένο Πανελλαδικά Δίκτυο Συνεργαζόμενων Δικηγόρων

Ο Ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα Δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσής του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του Αρμόδιου Δικαστηρίου

Αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων του Ασφαλισμένου

Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό

Αμερόληπτη και αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων

Χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ Ασφαλισμένου και Ασφαλιστικής Εταιρίας, αφού η D.A.S. Hellas ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας

Ποιες δαπάνες καλύπτει;

 • Τις αμοιβές του Δικηγόρου και των Δικαστικών Επιμελητών
 • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της Δίκης
 • Τις νόμιμες αποζημιώσεις Μαρτύρων και Πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το Δικαστήριο
 • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων
 • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχουν επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου

Νομικές Συμβουλές

Νομικές Συμβουλές για θέματα που σχετίζονται με όσα καλύπτει το πρόγραμμα Smart Auto

Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης

Διεκδίκηση – εξώδικα ή/και δικαστικά – από τρίτους και τις Ασφαλιστικές τους Εταιρίες των νόμιμων αποζημιώσεων για ζημιές/βλάβες που προκάλεσαν στο Ασφαλισμένο Όχημα / Οδηγό / Επιβαίνοντες

 • Για διεκδίκηση αποζημίωσης τόσο για τις υλικές ζημιές του αυτοκινήτου, όσο και για τις σωματικές βλάβες που έχετε υποστεί εσείς και οι επιβαίνοντες
 • Για διεκδίκηση αποζημιώσεων λοιπών αποθετικών αξιώσεων (π.χ. μείωση της εμπορικής αξίας του οχήματος)

Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια

Εάν σε τροχαίο ατύχημα που συμμετείχε ο Οδηγός, κατηγορηθεί για εξ αμελείας τραυματισμό ή θάνατο τρίτου προσώπου

Διεκδικήσεις και Αποκρούσεις από Ενοχικές Συμβάσεις

 • Όταν παρουσιάσει κάποιο ελάττωμα το καινούργιο όχημα που αγοράσατε
 • Όταν σας προξενήσουν ζημιά στο χώρο στάθμευσης
 • Όταν αντιμετωπίσετε πρόβλημα στη μεταβίβαση ή την ανταλλαγή του παλαιού σας οχήματος
 • Εάν γίνει κακή επισκευή του Οχήματός σας στο συνεργείο

Διαφορές του Ασφαλισμένου μας με την Ασφαλιστική Εταιρία Αστικής Ευθύνης

Όταν η Ασφαλιστική Εταιρία δεν τηρεί τις συμβατικές υποχρεώσεις της από:

 • Φωτιά
 • Κλοπή (ολική ή μερική)
 • Ιδίες ζημιές (μικτή)
 • Θραύση κρυστάλλων
 • Φυσικά φαινόμενα
 • Τρομοκρατικές κακόβουλες ενέργειες κ.λπ.

Πραγματογνωμοσύνη

Σε περίπτωση ατυχήματος με το Ασφαλισμένο Όχημα - ανεξάρτητα από την υπαιτιότητα - για όλες τις ζημιές άνω των 400,00 ευρώ, όταν το όχημα βρίσκεται σε μία εκ των πόλεων: ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΑΤΡΑ, αλλά και οπουδήποτε στην Ελλάδα σε περίπτωση ολικής καταστροφής του οχήματος

Άμεση πληρωμή ζημιών από Υπαιτιότητα Οδηγού Ανασφάλιστου Οχήματος

Η κάλυψη παρέχεται αφού προηγηθεί πραγματογνωμοσύνη, για το ύψος της ζημιάς και προσκομιστεί πιστοποίηση ανασφάλιστου οχήματος από τις Αστυνομικές Αρχές

Αποκρούσεις αγωγών σε ειδικές περιπτώσεις

Εάν δεχτείτε αγωγή επανείσπραξης από την Ασφαλιστική σας Εταιρία κ.λπ.

Προσεπίκληση της ασφαλιστικής εταιρίας Αστικής Ευθύνης του Ασφαλισμένου μας

Εάν δεχτείτε αγωγή που στρέφεται μονομερώς εναντίον σας