Λογιστές - Φοροτεχνικοί

ΛογιστΕς – ΦοροτεχνικοΙ

Η D.A.S. Hellas γνωρίζοντας τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Ν. 3842/2010 αναφορικά με τους λογιστές και τους φοροτεχνικούς έχει καταρτίσει ένα «Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Λογιστών Φοροτεχνικών».

Εξωδικαστικός συμβιβασμός των ζημιών του Ασφαλισμένου

Όπου αυτό απαιτείται, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του

Οργανωμένο Πανελλαδικά Δίκτυο Συνεργαζόμενων Δικηγόρων

Ο Ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα Δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσής του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του Αρμόδιου Δικαστηρίου

Αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων του Ασφαλισμένου

Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό

Αμερόληπτη και αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων

Χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ Ασφαλισμένου και Ασφαλιστικής Εταιρίας, αφού η D.A.S. Hellas ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας

Ποιες δαπάνες καλύπτει;

  • Τις αμοιβές του Δικηγόρου και των Δικαστικών Επιμελητών
  • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της Δίκης
  • Τις νόμιμες αποζημιώσεις Μαρτύρων και Πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το Δικαστήριο
  • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων
  • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχουν επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου

Νομικές Συμβουλές

Νομικές Συμβουλές για θέματα που αφορούν το πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Λογιστή - Φοροτεχνικού

Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια

Λόγω εξ αμελείας παράβασης ποινικών διατάξεων:

  • Με την ιδιότητα του λογιστή φοροτεχνικού (πλαστογραφία, απάτη, παραποίηση στοιχείων κ.λπ.)

Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης

Για ζημιές που θα προκληθούν από τρίτους στην έδρα που στεγάζεται ο λογιστής φοροτεχνικός

Για την προάσπιση έννομων συμφερόντων στις διαφορές με τις διοικητικές αρχές που εποπτεύουν τη δραστηριότητα του λογιστή – φοροτεχνικού

Όπως π.χ. φοροδιαφυγή, μη καταβολή χρεών προς το δημόσιο

Για την προσεπίκληση της Ασφαλιστικής Εταιρίας που καλύπτει με συμβόλαιο Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης τον λογιστή – φοροτεχνικό

Εάν δεχτείτε αγωγή που στρέφεται μονομερώς εναντίον σας

Για διαφορές από σχέσεις μισθώσεως

Μπορείτε να αντιμετωπίσετε εξώδικα ή/και δικαστικά κάθε μισθωτική διαφορά που τυχόν προκύψει όπως :

  • Μη αναγνώριση εξόδων από κοινόχρηστες δαπάνες που βαρύνουν τον ιδιοκτήτη
  • Διαφορές σχετικά με την αναπροσαρμογή ενοικίου κ.λπ.

Για την απόκρουση αγωγής σε βάρος του λογιστή – φοροτεχνικού που αφορά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας

  • Όταν ασκείται αγωγή για πλημμελή άσκηση των επαγγελματικών του καθηκόντων