Ιατρών

ΙατροΙ

Με την Νομική Προστασία Ιατρών της D.A.S. Hellas μπορείτε να αντιμετωπίσετε και να αποκρούσετε αποτελεσματικά με όλες τις απαραίτητες εξώδικες ή δικαστικές ενέργειες που απαιτούνται κάθε κατηγορία που τυχόν σας προσάψουν σε σχέση με την άσκηση του επαγγέλματος σας, αλλά και να αξιώσετε αποζημίωση σε περιπτώσεις ηθικής και επαγγελματικής ζημίας.

Και όχι μόνο!

Η υψηλή τεχνογνωσία της D.A.S. Hellas, η διεθνής εμπειρία της και ο επαγγελματισμός των Συνεργατών της θα δημιουργήσουν ένα «κύκλο προστασίας» γύρω σας για να μπορείτε να βρείτε πάντα το δίκιο σας!
Με ένα πλέγμα ουσιαστικών καλύψεων που παρέχονται με αυτό το Πρόγραμμα μπορείτε να αντιμετωπίσετε πολλά ζητήματα που προκύπτουν σε σχέση με τη λειτουργία του Ιατρείου σας και να κατοχυρώνετε έτσι τα δικαιώματα σας χωρίς έξοδα και άσκοπη ταλαιπωρία.

Ποιοι Καλύπτονται;

Ο Ιατρός και το Ιατρείο του.

Που Καλύπτεστε;

Οπουδήποτε ασκείτε το επάγγελμα σας στην Ελλάδα.

Εξωδικαστικός συμβιβασμός των ζημιών του Ασφαλισμένου

Όπου αυτό απαιτείται, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του

Οργανωμένο Πανελλαδικά Δίκτυο Συνεργαζόμενων Δικηγόρων

Ο Ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα Δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσής του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του Αρμόδιου Δικαστηρίου

Αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων του Ασφαλισμένου

Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό

Αμερόληπτη και αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων

Χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ Ασφαλισμένου και Ασφαλιστικής Εταιρίας, αφού η D.A.S. Hellas ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας

Ποιες δαπάνες καλύπτει;

 • Τις αμοιβές του Δικηγόρου και των Δικαστικών Επιμελητών
 • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της Δίκης
 • Τις νόμιμες αποζημιώσεις Μαρτύρων και Πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το Δικαστήριο
 • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων
 • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχουν επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου

Νομικές Συμβουλές

Νομικές Συμβουλές για θέματα που απασχολούν τον Ασφαλισμένο Ιατρό και σχετίζονται με όσα καλύπτει το πρόγραμμα Προστασίας Ιατρών

Ειδική Παροχή

Σε περιπτώσεις υπεράσπισης του Ιατρού ενώπιον Ποινικών Δικαστηρίων, η δικηγορική αμοιβή προσαυξάνεται κατά 100% από την προβλεπόμενη στους Γενικούς Όρους Ασφάλισης

Υπεράσπιση του Ιατρού σε ποινικά δικαστήρια

Για περιπτώσεις που οφείλονται σε πράξεις, ενέργειες ή παραλήψεις, οι οποίες σχετίζονται με το ιατρικό επάγγελμα όπως :

 • Εσφαλμένη διάγνωση
 • Εσφαλμένη ή επικίνδυνη επέμβαση
 • Εσφαλμένη ή επικίνδυνη θεραπεία
 • Εσφαλμένη ή επικίνδυνη φαρμακευτική αγωγή
 • Αισθητική παραμόρφωση
 • Σωματική βλάβη ή ανθρωποκτονία από αμέλεια
 • Κατηγορία για ψευδή πιστοποίηση
 • Επαγγελματική εχεμύθεια
 • Παραβίαση ιατρικού απορρήτου
 • Άρνηση παροχής υπηρεσιών

Υποβολή μηνύσεων και κατάθεση αγωγών κατά τρίτων

Για περιπτώσεις όπως:

 • Δυσφήμισης
 • Συκοφαντικής δυσφήμισης
 • Ηθικής και επαγγελματικής ζημιάς από αβάσιμες αστικές διεκδικήσεις
 • Ψευδούς καταμήνυσης
 • Εξύβρισης
 • Χειροδικίας
 • Πρόκλησης σωματικών βλαβών

Διαφορές με την Ασφαλιστική εταιρία που καλύπτει τον Ιατρό για Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

Στην περίπτωση που δεχθείτε αγωγή αποζημίωσης από ασθενή και χρειασθεί να κάνετε προσεπίκληση της Ασφαλιστικής σας Εταιρίας

Διαφορές με προμηθευτές από αγορά ελαττωματικών μηχανημάτων για το Ιατρείο

 • Άρνηση αντικατάστασης που παρουσιάζει βλάβη, ενώ το μηχάνημα καλύπτεται με εγγύηση
 • Μη τήρηση όρων service – εγγύησης κ.λπ.

Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης για ζημιές στο Ιατρείο

 • Βλάβη ιατρικών μηχανημάτων από συνεχή αυξομείωση της τάσης του ρεύματος
 • Πλημμύρα από διαρροή σωληνώσεων τρίτων
 • Μετάδοση πυρκαγιάς από διπλανό κτίσμα κ.λπ.

Υπαλληλικές διαφορές με το Προσωπικό του Ιατρείου

Σε περίπτωση που κάποιος Εργαζόμενος στρέφεται εναντίον σας με:

 • Αγωγή, ζητώντας καταχρηστικά αποζημίωση
 • Καταγγελία για μη ορθή χορήγηση ενσήμων ή νόμιμης άδειας κ.λπ.

Μισθωτικές διαφορές με τον ιδιοκτήτη της επαγγελματικής στέγης (Ιατρείο)

Μπορείτε να αντιμετωπίσετε εξώδικα ή/και δικαστικά κάθε μισθωτική διαφορά που τυχόν προκύψει όπως :

 • Μη αναγνώριση εξόδων από κοινόχρηστες δαπάνες που βαρύνουν τον ιδιοκτήτη
 • Διαφορές σχετικά με την αναπροσαρμογή ενοικίου κ.λπ.

Διαφορές με Ασφαλιστικές εταιρίες που καλύπτουν το Ιατρείο κατά κινδύνων Περιουσίας

Για περιπτώσεις που αφορούν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο της επαγγελματικής σας στέγης όπως:

 • Καταβολής μικρότερης από τα προβλεπόμενα αποζημίωσης σε περίπτωση κλοπής, πλημμύρας, σεισμού κ.ά.