Ιατρών με εξαρτημένη σχέση εργασίας

ΙατρΩν με εξαρτημΕνη σχΕση εργασΙας

Με ένα προνομιακό και εξαιρετικά προσιτό ασφάλιστρο η D.A.S. Hellas, ένα πρόγραμμα νομικής προστασίας για να μπορείτε να βρίσκετε πάντα το δίκιο σας!

Ποιοι Καλύπτονται;

Ο Ιατρός με εξαρτημένη σχέση εργασίας.

Που Καλύπτεστε;

Οπουδήποτε σας παρουσιαστεί η ανάγκη στην Ελλάδα.

Εξωδικαστικός συμβιβασμός των ζημιών του Ασφαλισμένου

Όπου αυτό απαιτείται, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του

Οργανωμένο Πανελλαδικά Δίκτυο Συνεργαζόμενων Δικηγόρων

Ο Ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα Δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσής του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του Αρμόδιου Δικαστηρίου

Αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων του Ασφαλισμένου

Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό

Αμερόληπτη και αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων

Χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ Ασφαλισμένου και Ασφαλιστικής Εταιρίας, αφού η D.A.S. Hellas ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας

Ποιες δαπάνες καλύπτει;

 • Τις αμοιβές του Δικηγόρου και των Δικαστικών Επιμελητών
 • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της Δίκης
 • Τις νόμιμες αποζημιώσεις Μαρτύρων και Πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το Δικαστήριο
 • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων
 • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχουν επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου

Νομικές Συμβουλές

Νομικές Συμβουλές για θέματα που απασχολούν τον Ασφαλισμένο Ιατρό και σχετίζονται με όσα καλύπτει το συγκεκριμένο πρόγραμμα

Ειδική Παροχή

Σε περιπτώσεις υπεράσπισης του Ιατρού ενώπιον Ποινικών Δικαστηρίων, η δικηγορική αμοιβή προσαυξάνεται κατά 100% από την προβλεπόμενη στους Γενικούς Όρους Ασφάλισης

Υπεράσπιση του Ιατρού σε ποινικά δικαστήρια

Για περιπτώσεις που οφείλονται σε πράξεις , ενέργειες ή παραλήψεις , οι οποίες σχετίζονται με το ιατρικό επάγγελμα όπως :

 • Εσφαλμένη διάγνωση
 • Εσφαλμένη ή επικίνδυνη επέμβαση
 • Εσφαλμένη ή επικίνδυνη θεραπεία
 • Εσφαλμένη ή επικίνδυνη φαρμακευτική αγωγή
 • Αισθητική παραμόρφωση
 • Σωματική βλάβη ή ανθρωποκτονία από αμέλεια
 • Κατηγορία για ψευδή πιστοποίηση
 • Επαγγελματική εχεμύθεια
 • Παραβίαση ιατρικού απορρήτου
 • Άρνηση παροχής υπηρεσιών

Υποβολή μηνύσεων και κατάθεση αγωγών κατά τρίτων

Για περιπτώσεις όπως:

 • Δυσφήμισης
 • Συκοφαντικής δυσφήμισης
 • Ηθικής και επαγγελματικής ζημιάς από αβάσιμες αστικές διεκδικήσεις
 • Ψευδούς καταμήνυσης
 • Εξύβρισης
 • Χειροδικίας
 • Πρόκλησης σωματικών βλαβών

Διαφορές με την Ασφαλιστική εταιρία που καλύπτει τον Ιατρό για Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

Στην περίπτωση που δεχθείτε αγωγή αποζημίωσης από ασθενή και χρειασθεί να κάνετε προσεπίκληση της Ασφαλιστικής σας Εταιρίας

Παραφύλαξη έννομων συμφερόντων του Ιατρού από εργατικές σχέσεις

Αποκλειστικά για τις εξής περιπτώσεις :

 • Απόλυση χωρίς αιτία
 • Απόλυση χωρίς αποζημίωση
 • Παρακράτηση μισθού
 • Λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών
 • Δικαιώματα αδείας
 • Αποζημίωση από ατύχημα
 • Δυσμενής μετάθεση κατά παράβαση της οικείας νομοθεσίας περί μεταθέσεων
 • Σύνταξη απολογητικού υπομνήματος , σε περιπτώσεις Ε.Δ.Ε. ή παραπομπής σε πειθαρχικό όργανο