Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές

ΑσφαλιστικοΙ ΔιαμεσολαβητΕς

Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής είναι ελεύθερος επαγγελματίας που καλείται να αντιμετωπίσει έγκαιρα τα προβλήματα που δημιουργούνται και σχετίζονται με την επαγγελματική και επιχειρηματική του ευθύνη. Για το λόγο αυτό, η D.A.S. Hellas δημιούργησε το εξειδικευμένο πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή.

Εξωδικαστικός συμβιβασμός των ζημιών του Ασφαλισμένου

Όπου αυτό απαιτείται, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του

Οργανωμένο Πανελλαδικά Δίκτυο Συνεργαζόμενων Δικηγόρων

Ο Ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα Δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσής του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του Αρμόδιου Δικαστηρίου

Αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων του Ασφαλισμένου

Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό

Αμερόληπτη και αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων

Χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ Ασφαλισμένου και Ασφαλιστικής Εταιρίας, αφού η D.A.S. Hellas ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας

Ποιες δαπάνες καλύπτει;

 • Τις αμοιβές του Δικηγόρου και των Δικαστικών Επιμελητών
 • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της Δίκης
 • Τις νόμιμες αποζημιώσεις Μαρτύρων και Πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το Δικαστήριο
 • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων
 • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχουν επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου

Νομικές Συμβουλές

Νομικές Συμβουλές για θέματα που αφορούν το πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή

Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης

Για ζημιές που θα προκληθούν από τρίτους στην έδρα που στεγάζεται ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής

Υπεράσπιση του διαμεσολαβητή σε Ποινικά Δικαστήρια

 • Λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην εξ αμελείας παράβαση ποινικών διατάξεων που σχετίζονται με το επάγγελμα ασφαλιστικού διαμεσολαβητή
 • Λόγω κατηγορίας που αναφέρεται σε ευθύνες προερχόμενες από την εφαρμογή του Π.Δ. 190/2006

Για την «προσεπίκληση» της ασφαλιστικής εταιρίας που καλύπτει με ασφαλιστήριο συμβόλαιο τον κίνδυνο της επαγγελματικής αστικής ευθύνης του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή

Εάν δεχτείτε αγωγή που στρέφεται μονομερώς εναντίον σας

Εργατοϋπαλληλικές διαφορές του διαμεσολαβητή με το υφιστάμενο προσωπικό του

Σε περίπτωση που κάποιος Εργαζόμενος στρέφεται εναντίον σας με:

 • Αγωγή, ζητώντας καταχρηστικά αποζημίωση
 • Καταγγελία για μη ορθή χορήγηση ενσήμων ή νόμιμης άδειας κ.λπ.

Σε περίπτωση που κάποιος Εργαζόμενος στρέφεται εναντίον σας με:

 • Οικονομική Ατασθαλία
 • Κλοπή εμπορευμάτων κ.λπ.

Μισθωτικές διαφορές του διαμεσολαβητή με τον ιδιοκτήτη της επαγγελματικής του στέγης

 • Μη αναγνώριση εξόδων από κοινόχρηστες δαπάνες που βαρύνουν τον ιδιοκτήτη
 • Διαφορές σχετικά με την αναπροσαρμογή ενοικίου κ.λπ.