ΝομικΗ ΠροστασΙα

Η ξεχωριστή πορεία της D.A.S. Hellas σε παγκόσμιο επίπεδο στηρίζεται στην ακλόνητη πεποίθηση ότι η καλλιέργεια ειλικρινών σχέσεων αποτελεί βασικό συστατικό της επιτυχίας.

Ορισμός της Νομικής προστασίας

Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας συνίσταται στη συμβατική δέσμευση για την πληρωμή των εξόδων/αμοιβών δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή κ.λπ.

Ποια είναι η αναγκαιότητα της Νομικής Προστασίας;

Απαραίτητη περισσότερο από ποτέ έχει γίνει η ασφάλιση Νομικής Προστασίας σήμερα. Όλοι ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους, ιδιώτες, οικογενειάρχες, επιχειρηματίες

Ποιες δαπάνες πληρώνονται;

Η D.A.S. Hellas αναλαμβάνει για λογαριασμό του κάθε Ασφαλισμένου της τις εξής δαπάνες: